[X] Đóng lại
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội
học phí kế toán thiên ưng
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

Thuế giá trị gia tăng

Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh Tăng - Giảm doanh thu, tiền thuế


Hóa đơn GTGT điều chỉnh giảm kê khai như thế nào? Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách kê khai hóa đơn điều chỉnh doanh thu, hóa đơn điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra, đầu vào…Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh Tăng:

- Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh tăng Doanh thu, thuế GTGT ->
Các bạn cũng kê khai như những hóa đơn bình thường thôi nhé.

VD 1: Tháng 12/2018 có phát sinh 1 hóa đơn điều chỉnh tăng Doanh thu và thuế GTGT của hóa đơn tháng 8/2018 -> Thì các bạn kê khai hóa đơn điều chỉnh tăng đó vào Tờ khai tháng 12/2018 và kê khai như những hóa đơn bán ra hoặc mua vào bình thường.
----------------------------------------------------------------------
 
Đối với hóa đơn điều chỉnh Tăng thì kê khai như hóa đơn bình thường -> Nhưng hóa đơn điều chỉnh giảm (Giảm Doanh thu, giảm thuế GTGT ...) thì lại kê khai khác hoàn toàn, cụ thể như sau:

I. Cách viết hóa đơn điều chỉnh Giảm:


a) Những trường hợp phải lập hóa đơn điều chỉnh:

Theo điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

- Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

KẾT LUẬN:
Khi phát hiện hóa đơn GTGT viết sai mà 1 trong 2 bên (bán, mua) hoặc cả 2 bên đã kê khai thì phải:


Bước 1: - Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn
Bước 2: - Xuất hóa đơn điều chỉnh.

Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm cụ thể như sau:
 ----------------------------------------------------------------------------
 
Trường hợp 1: Điều chỉnh giảm thuế suất thuế GTGT:

VD 2Thuế GTGT của mặt hàng A là 5% nhưng hóa đơn trước lại viết thành 10% (Như vậy là chênh lệch 5%, phải điều chỉnh giảm thuế suất). Hóa đơn này đã kê khai vào tháng 8/2018.
-> Đến tháng 12/2018 mới phát hiện ra và phải viết hóa đơn điều chỉnh như sau:
 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01 Điều chỉnh giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% thành 5% của hóa đơn  số 0006789, ký hiệu TU/18P, ngày 11/08/2018. \ \ \ \
           
   Cộng tiền hàng:                                                                                        \
Thuế suất GTGT:   .5 %  , Tiền thuế GTGT:                                                 1.000.000
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                            1.000.000
Số tiền viết bằng chữ:. Một triệu đồng chẵn.
(Chỉ ghi số tiền thuế GTGT muốn điều chỉnh giảm)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Trường hợp 2: Điều chỉnh giảm đơn giá, tổng tiền:

VD 3: Đơn giá thực tế là 12.000.000 nhưng hóa đơn trước lại viết thành 12.200.000 (Như vậy là chênh lệch 200.000, phải điều chỉnh giảm). Hóa đơn này đã kê khai vào tháng 8/2018.
-> Đến tháng 12/2018 mới phát hiện ra và phải viết hóa đơn điều chỉnh như sau:


STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01 Điều chỉnh giảm đơn giá, tiền thuế của mặt hàng A trên hóa đơn số 0006359, ký hiệu TU/18P, ngày 19/08/2018 từ 12.200.000 thành 12.000.000. Chiếc 10 200.000
(Chỉ ghi số tiền muốn điều chỉnh giảm)
2.000.000
           
   Cộng tiền hàng:                                                                                        2.000.000
Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                                 200.000
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                            2.200.000
Số tiền viết bằng chữ: Hai triệu hai tram nghìn đồng chẵn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Trường hợp 3: Điều chỉnh hoá đơn chiết khấu thương mại:

Theo Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định:


“2.5. Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.
    Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được
lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”
 
Như vậy: Trường hợp này các bạn cũng lập hoá đơn điều chỉnh GIẢM kèm theo Bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh giảm, cụ thể như sau:

 
VD 4: Cty Kế toán Thiên Ưng có chương trình chiết khấu thương mại: Những DN, cá nhân nào mua hàng đạt tới số lượng (10 chiếc) hoặc doanh số 100tr sẽ được chiết khấu 5% trên tổng số lượng hoặc doanh số (Chương trình áp dụng từ ngày 1 - 30/11/2018).
- Cty B trong tháng 11/2018 có 3 lần với số lượng tương ứng là: Lần 1: 5 chiếc; Lần 2: 4 chiếc; Lần 3: 1 chiếc -> Như vậy là Cty là đạt tới số lượng theo quy định nên sẽ được chiết khấu 5%.
- Các hóa đơn của 3 lần trong tháng 11, thì 2 bên đã kê khai xong trong tháng 11/2018.

->
 Đến tháng 12/2018 Cty Thiên Ưng xuất 1 hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê 3 hóa đơn trong tháng 11 như sau:

 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01 Điều chỉnh giảm số tiền, tiền thuế mặt hàng "Máy tính xách tay ACER" của các hoá theo bảng kê số …. Chiếc 10 500.000 5.000.000
  (Chiết khấu thương mại 5% theo hợp đồng số ... ngày....)        
 Cộng tiền hàng:                                                                                    5.000.000
Thuế suất GTGT: 10% , Tiền thuế GTGT:                                             500.000
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                   5.500.000
Số tiền viết bằng chữ:. Năm triệu năm trăm nghìn đồng. 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
II. Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm:

Theo Công văn 3430/TCT-KK ngày 21/08/2014 của Tổng cục thuế về việc kê khai hóa đơn bán hàng:

“Căn cứ quy định nêu trên, đối với hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu, giảm thuế theo quy định thì thực hiện kê khai:
- Đối với bên bán hàng thì thực hiện kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm vào Bảng kê mẫu 01-1/GTGT
ghi giá trị âm.
- Đối với bên mua thì thực hiện kê khai mẫu 01-2/GTGT ghi giá trị âm.
Hiện tại Tổng cục Thuế đã hỗ trợ việc nhập số âm tại bảng kê 01-1/GTGT, 01-2/GTGT trên ứng dụng HTKK, iHTKK.”

Theo Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục thuế:
 
"Ví dụ:
Tháng 05/2018 Công ty A xuất hóa đơn bán hàng cho Công ty B với tổng giá trị hàng hóa bán ra là 100 triệu đồng, thuế GTGT đầu ra 10 triệu đồng. Công ty A và Công ty B đã thực hiện kê khai hóa đơn này theo quy định. Tháng 07/2018, Công ty B phát hiện hàng hóa đã giao không đúng quy cách, chất lượng.
- Trường hợp Công ty B trả lại toàn bộ hàng hóa: Công ty B xuất hóa đơn trả lại hàng cho Công ty A với giá trị hàng hóa trả lại là 100 triệu đồng, thuế GTGT là 10 triệu đồng. Căn cứ hóa đơn trả lại hàng, Công ty A điều chỉnh giảm doanh số bán và thuế GTGT đầu ra, Công ty B điều chỉnh giảm doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế tháng 07/2018 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 08/2018.
- Trường hợp hai bên thống nhất điều chỉnh giảm giá bán: Công ty A xuất hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị hàng hóa và thuế GTGT theo quy định.
Căn cứ hóa đơn điều chỉnh, Công ty A điều chỉnh giảm doanh số bán và thuế GTGT đầu ra, Công ty B điều chỉnh giảm doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế tháng 07/2018 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 08/2018."
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm chi tiết như sau:

- Kê khai hóa đơn điều chỉnh vào tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại phát sinh hóa đơn đó.
VD: Tháng 12/2108 Lập hóa đơn điều chỉnh của hóa đơn tháng 8/2018 thì kê khai hóa đơn điều chỉnh này vào 
tháng 12/2018.

- Kê khai Âm vào các chi tiêu trên Tờ khai 01/GTGT hoặc Trừ đi số tiền, tiền thuế trên hóa đơn điều chỉnh giảm.
--------------------------------------------------------------------------------------------

VD 5: Tiếp theo VD 3 bên trên: Tức là tháng 12/2018 có 1 hóa đơn điều chỉnh giảm của tháng 8/2018: Cộng tiền hàng là: 2.000.000. Tiền thuế GTGT: 200.000 => 2 bên kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm đó như sau:
 
1. Bên bán - Kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm thuế GTGT Đầu ra:

a. Trường hợp trong kỳ kê khai chỉ có 1 hóa đơn điều chỉnh giảm (Tức là trong kỳ Không có các hóa đơn bán ra - mua vào khác):

Kê khai Âm vào các Chỉ tiêu 32 và 33 trên Tờ khai 01/GTGT (Vì thuế GTGT 10%):

- Cách kê khai Âm: Các bạn đặt dấu trừ (-) trước sau đó nhập số tiền vào Chỉ tiêu 32: -2.000.000
- Chỉ tiêu 33: -200.000

Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm thuế đầu ra

b. Trường hợp trong kỳ phát sinh nhiều hóa đơn khác => Thì sau khi kê khai xong sẽ lấy số liệu trên chỉ tiêu 32 và 33 để TRỪ đi số tiền, tiền thuế trên hóa đơn điều chỉnh: (Tức là trong kỳ kê khai có hóa đơn điều chỉnh giảm và có nhiều hóa đơn bán ra - mua vào khác)

VD: Sau khi các bạn kê khai các hóa đơn đầu ra khác thì số liệu trên: Chỉ tiêu 32 là: 40.000.000
=> Thì các bạn lấy số tiền đó (-) trừ đi 
40.000.000 - 2.000.000 = 38.000.000
- Lấy số liệu ở Chỉ tiêu 33 là: 4.000.000 - 200.000 = 3.800.000.
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
2. Bên mua - Kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào:

a. Trường hợp trong kỳ kê khai chỉ có 1 hóa đơn điều chỉnh giảm (Tức là trong kỳ Không có các hóa đơn mua vào khác):

Kê khai ÂM vào Chỉ tiêu 23, 24, 25 trên Tờ khai 01/GTGT
-  Kê khai âm vào: Chỉ tiêu [23]: -2.000.000
-  Kê khai âm vào: Chỉ tiêu [24]: -200.000
-  Kê khai âm vào: Chỉ tiêu [25]: -200.000


b. Trường hợp trong kỳ phát sinh nhiều hóa đơn khác => Thì sau khi kê khai xong sẽ lấy số liệu trên chỉ tiêu 23, 24, 25 để TRỪ đi số tiền, tiền thuế trên hóa đơn điều chỉnh(Tức là trong kỳ kê khai có hóa đơn điều chỉnh giảm và có nhiều hóa đơn bán ra - mua vào khác)

VD: Sau khi các bạn kê khai các hóa đơn mua vào khác thì số liệu trên Chỉ tiêu 23 là: 40.000.000
=> Thì các bạn lấy số tiền đó (-) trừ đi 
40.000.000 - 2.000.000 = 38.000.000
- Lấy số liệu ở Chỉ tiêu 24 và 25 là: 4.000.000 - 200.000 = 3.800.000
-----------------------------------------------------------------------------------
 
Chú ý: Hóa đơn điều chỉnh giảm thì không được viết âm trên hóa đơn nhưng phải kê khai âm trên phần mềm HTKK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
III. Những trường hợp phải kê khai điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT sau quyết toán thuế, các bạn xem tại đây nhé: Cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT


-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công. Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế TNCN, TNDN... Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia: Khóa học kế toán thuế thực tế chuyên sâu.
------------------------------------------------------------------
cách kê khai hóa đơn điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT

học phí kế toán thiên ưng
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
Hotline: Mr Nam:
                 0984. 322. 539
                 0963. 133. 042
Địa chỉ tại Hà Nội:

1. Cơ sở Cầu Giấy:
 Lô B11 
(Sau Tòa nhà Richland) - Số 9A - Ngõ 181 (Bên cạnh tòa nhà HITC) - Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, Hà Nội
Email: ketoanthienung@gmail.com 2. Cơ sở Đại Kim:  Phòng 207 - Tòa nhà A5 - Đường Nguyễn Cảnh Dị - Khu đô thị Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
          (Cách cầu Định Công khoảng 300m về phía Linh Đàm)

Website: ketoanthienung.net
3. Cơ sở Thanh Xuân: Phòng 3A – Chung cư 39 - Số 19 Nguyễn Trãi,  Thanh Xuân
(Giữa Ngã Tư Sở – Giao cắt giữa Nguyễn Trãi và Trường Chinh).
  4. Cơ sở Long Biên: Phòng 501 - Nhà B13 - Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên
(Gần chi cục thuế Quận Long Biên - Đường 5)
  6. Cơ sở Hai Bà Trung: Phòng 805 - Toà nhà CT2 - Chung cư Skylight (125D Minh khai) - Ngõ Hoà Bình 6 - Đường Minh Khai - Hai Bà Trung - Hà Nội.
(Nằm trong ngõ Hoà Bình 6 trên đường Minh khai)
  Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:

5. Cơ sở TP. Hồ Chí Minh: Phòng 9.04 - Chung cư Green Building số 540/1 - Đường cách mạng tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Đối diện Công viên Lệ thị Riêng)
  7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCM: Phòng 1604, Chung cư Mỹ Long, Đường số 18, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
(Gần vòng xoay Cầu bình Lợi và Ngã tư Bình Triệu)
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
học phí kế toán thiên ưng