[X] Đóng lại
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội
học phí kế toán thiên ưng
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

kế toán thiên ưng tuyển dụng

Kế toán thuế cần lưu ý

Cách kê khai chỉ tiêu 37 và 38 trên tờ khai thuế GTGT


Chỉ tiêu 37 38 trên tờ khai thuế GTGT kê khai như nào? Khi nào điền chỉ tiêu 37 38 trên HTKK? Các trường hợp kê khai chỉ tiêu 37 38 trên tờ khai thuế 01/GTGT. Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách kê khai Chỉ tiêu 37 38.kê khai chỉ tiêu 37 38 trên tờ khai thuế GTGT

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Quy định về kê khai Chỉ tiêu 37 38 trên tờ khai thuế GTGT:

Căn cứ thứ 1:
Theo khoản 5 điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC:
 
- Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

c.4) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế chỉ làm
tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót thì lập hồ sơ khai bổ sung.
    -> Số tiền thuế điều chỉnh tăng khấu trừ của kỳ sai sót khai vào
Chỉ tiêu 38 “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.
 

Ví dụ: Tháng 8/2019 Công ty kế toán Thiên Ưng lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh tờ khai thuế GTGT tháng 01/2019 làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết là 500 triệu đồng
-> Tức là sau khi kê khai điều chỉnh xong -> Trên Phụ lục KHBS (Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh) - > Xuất hiện
Chỉ tiêu 43 dương: 500.000.000 (> 0, không nằm trong ngoặc đơn()):

- Công ty
kê khai số tiền xuất hiện ở Chỉ tiêu 43: 500.000.000 đó -> Vào Chỉ tiêu 38: “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT tháng 7/2019 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 8/2019.

Hồ sơ Công ty nộp cho cơ quan thuế:
- Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2019 đã điều chỉnh tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ thêm 500 triệu đồng;
- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ thêm 500 triệu đồng của kỳ tính thuế GTGT tháng 01/2019;
- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có). 

-----------------------------------------------------------------------------
 
c.5) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót thì lập hồ sơ khai bổ sung. Trường hợp người nộp thuế chưa dừng khấu trừ chưa đề nghị hoàn thuế:
    -> Thì số tiền thuế điều chỉnh giảm khấu trừ của kỳ sai sót khai vào
Chỉ tiêu 37 “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

Ví dụ: Qúy 2/2019 Công ty Kế toán Thiên Ưng lập hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh Tờ khai thuế GTGT Qúy 1/2019 làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết từ 45.200.000 đồng xuống còn 43.250.000 đồng.
- Tức là sau khi kê khai bổ sung xong - > Trên Phụ lục KHBS (Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh) -> Xuất hiện
Chỉ tiêu 43 âm: (1.950.000) (< 0, nằm trong ngoặc đơn()):

khi nào điền chỉ tiêu 37 38 trên htkk

- > Công ty không phải nộp số thuế GTGT 100 triệu đồng và không phải tính chậm nộp.
-> Chỉ cần
kê khai số tiền xuất hiện ở Chỉ tiêu 43 âm: (1.950.000) vào Chỉ tiêu 37: “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT Qúy 2/2019.

Hồ sơ Công ty nộp cho cơ quan thuế:
+ Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2019 đã điều chỉnh giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết 100 triệu đồng;
+ Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết 100 triệu đồng của kỳ tính thuế GTGT tháng 01/2019;
+ Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có).


--------------------------------------------------------------------------------------

- Trường hợp điều chỉnh đồng thời TăngGiảm thuế GTGT như:
    +) Giảm thuế GTGT chưa khấu trừ hết đồng thời Tăng số thuế GTGT phải nộp
    +) Tăng thuế GTGT chưa khấu trừ hết đồng thời Giảm số thuế GTGT phải nộp.

- Hoặc trường hợp kê khai bổ sung, điều chỉnh
nhiều kỳ (Ví dụ kê khai điều chỉnh Tờ khai tháng 1, tháng 2, tháng 5 ...)

-> Các bạn
cũng xử lý như trên nhé, cứ kê khai theo quy định trên -> Rồi sau đó cộng tổng lại để nhập vào Chỉ tiêu 37 hoặc 38 của kỳ hiện tại nhé.

Ví dụ: Tháng 8/2019 Công ty kế toán Thiên Ưng kê khai bổ sung, điều chỉnh Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2019 -> Sau khi kê khai bổ sung xong xuất hiện số liệu như sau:
- Làm
giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết, chuyển sang kỳ sau là 200 triệu đồng (tức là xuất hiện Chỉ tiêu 43 âm trên phụ lục KHBS).
- Đồng thời làm
Tăng số thuế GTGT phải nộp tăng 100 triệu đồng. (tức là xuất hiện Chỉ tiêu 40 dương trên phụ lục KHBS).

-> Thì:
- Đối với số thuế GTGT điều chỉnh
giảm 200 triệu đồng (xuất hiện ở Chỉ tiêu 43 âm trên phụ lục KHBS) -> Kê khai vào Chỉ tiêu 37: “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của tháng 7/2019 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 8/2019.

- Đối với số thuế GTGT phải nộp
tăng thêm 100 triệu (xuất hiện ở Chỉ tiêu 40 dương trên phụ lục KHBS): -> Thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế này và bị tính chậm nộp tiền thuế.

Hồ sơ mà Công ty phải nộp cho cơ quan thuế cũng như trên nhé:
 

Chi tiết về kê khai bổ sung các bạn xem tại đây nhé:

-------------------------------------------------------------------------------------
 
Căn cứ thứ 2: Theo Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục thuế:
- Hướng dẫn một số tình huống khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng/giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” Chỉ tiêu 37 và 38 trên tờ khai GTGT:


1. Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ.
    -> Người nộp thuế căn cứ kết luận, quyết định xử lý về thuế để khai vào Chỉ tiêu 37 hoặc 38 “Điều chỉnh
tăng/giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai GTGT của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế.

Ví dụ: Tháng 08/2019 Công ty N nhận được Quyết định về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế năm 2018, trong đó điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ của năm 2018 là 100 triệu đồng.
- > Thì Công ty khai số thuế điều chỉnh
giảm vào Chỉ tiêu 37 “Điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 08/2019 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tờ khai tháng 09/2019.
-------------------------------------------------------------------------------
 
2. Trường hợp người nộp thuế đã đề nghị hoàn và được giải quyết hoàn thuế, cơ quan thuế ban hành Quyết định hoàn thuế kèm theo Thông báo không được hoàn một phần số thuế đã đề nghị hoàn và cho phép chuyển kê khai khấu trừ tiếp thì:
    -> Căn cứ Thông báo không được hoàn của cơ quan thuế, người nộp thuế kê khai số thuế được chuyển khấu trừ tiếp vào Chỉ tiêu 38 “Điều chỉnh
tăng thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai GTGT của kỳ tính thuế nhận được thông báo của cơ quan thuế.

Ví dụ: Trên tờ khai thuế GTGT tháng 04/2019, Công ty M đã dừng khấu trừ và lập hồ sơ đề nghị hoàn 800 triệu đồng. Cơ quan thuế ra Quyết định hoàn thuế ngày 02/06/2019 với số tiền thuế được hoàn là 600 triệu đồng kèm theo Thông báo về việc không được hoàn thuế ngày 02/06/2019 trong đó xử lý chuyển khấu trừ tiếp là 150 triệu đồng, số tiền không được hoàn là 50 triệu đồng do không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
    -> Căn cứ Thông báo về việc không được hoàn thuế -> Công ty M kê khai số thuế được khấu trừ tiếp 150 triệu đồng vào Chỉ tiêu 38“Điều chỉnh
tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT tháng 5/2019 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tờ khai tháng 6/2019.
 ----------------------------------------------------------------------
 
3. Người nộp thuế thành lập mới từ dự án đầu tư khi nhận bàn giao số thuế GTGT từ chủ dự án đầu tư thì kê khai vào Chỉ tiêu 38 “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế nhận bàn giao.

- Người nộp thuế thành lập mới từ dự án đầu tư đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết của dự án đầu tư nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kê khai số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết của dự án đầu tư vào Chỉ tiêu 38 “Điều chỉnh
tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Người nộp thuế thực hiện hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, kỳ hoàn thuế xác định từ thời điểm kê khai vào Chỉ tiêu 38 “Điều chỉnh
tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai 01/GTGT.
-------------------------------------------------------------------------
 
4. Người nộp thuế nhận số thuế GTGT còn được khấu trừ từ đơn vị sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì kê khai vào Chỉ tiêu 38 “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế nhận được Thông báo chuyển nghĩa vụ thuế.

----------------------------------------------------------------------------
 
Như vậy:

- Khi nào kê khai vào
Chỉ tiêu 37 (có 2 trường hợp):
    -> Khi nhận được Quyết định điều chỉnh
Giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của Cơ quan thuế sau khi thanh kiểm tra.
    -> Khi kê khai điều chỉnh, bổ sung thuế GTGT mà xuất hiện
Chỉ tiêu 43 âm trên phụ lục KBHS.

- Khi nào kê khai vào
Chỉ tiêu 38 (có 2 trường hợp):
    -> Khi nhận được Quyết định điều chỉnh
Tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của Cơ quan thuế sau khi thanh kiểm tra.
    -> Khi kê khai điều chỉnh, bổ sung thuế GTGT mà xuất hiện
Chỉ tiêu 43 dương trên phụ lục KBHS.
    -> Và có 2 trường hợp như trên phần 3 và 4 nữa nhé.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

học phí kế toán thiên ưng
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
Hotline: Mr Nam:
                 0984. 322. 539
                 0963. 133. 042
Địa chỉ tại Hà Nội:

1. Cơ sở Cầu Giấy:
 Lô B11 
(Sau Tòa nhà Richland) - Số 9A - Ngõ 181 (Bên cạnh tòa nhà HITC) - Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, Hà Nội
Email: ketoanthienung@gmail.com 2. Cơ sở Định Công: Phòng H15 (Tầng 15) - Toà A - Chung cư 96 Định Công - Số 96 Đường Định Công - Thanh xuân - Hà Nội.
(Từ ngoài đường Giải phóng đi vào khoảng 200m, gần Cầu Định Công) 

Website: ketoanthienung.net
3. Cơ sở Thanh Xuân: Phòng 3A – Chung cư 39 - Số 19 Nguyễn Trãi,  Thanh Xuân
(Giữa Ngã Tư Sở – Giao cắt giữa Nguyễn Trãi và Trường Chinh).
  4. Cơ sở Long Biên: Phòng 501 - Nhà B13 - Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên
(Gần chi cục thuế Quận Long Biên - Đường 5)
  5. Cơ sở Hà Đông: Phòng 10-A2, Tầng 10, Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Hà Đông
(Bên cạnh tòa nhà Hồ Gươm Plaza - BigC Hà Đông)
   
  Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:

6. Cơ sở Quận 3: Phòng 0.03 Tầng lửng - Chung cư Green Building số 540/1 - Đường cách mạng tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Đối diện Công viên Lệ thị Riêng)
  7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCM: Phòng 1604, Chung cư Mỹ Long, Đường số 18, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
(Gần vòng xoay Cầu bình Lợi và Ngã tư Bình Triệu)
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
học phí kế toán thiên ưng