wisswatches happytobuynfljerseys bonniewatches cheapchinajerseysfree nikenflcheapjerseyschina wholesalechinajerseysfreeshipping cheapjordans1 cheaprealyeezysshoesforsale chinajerseysatwholesale yeezyforcheap watchesbin cheap-airjordans
[X] ?óng l?i
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội và TP HCM
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

Những luật Thuế - Kế toán mới

Công văn 4153/TCT-CS hướng dẫn viết hoá đơn giảm 30% thuế GTGT


Công văn 4153/TCT-CS ngày 29/10/2021 Hướng dẫn viết hoá đơn giảm 30% thuế GTGT (đối với DN kê khai theo phương pháp khấu trừ - trực tiếp) theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15. BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 4153/TCT-CS
V/v trin khai Nghị quyết s 406/NQ-UBTVQH15.
Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Ngày 19 tháng 10 năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 (sau đây gọi là “Nghị quyết”).
Ngày 27/10/2021, Chính phủ đã ban hành
Nghị định số 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết.
Ngày 28/10/2021, Bộ Tài chính đã có công văn số 12373/BTC-TCT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số Bộ liên quan về việc triển khai Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15.
Để kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, tiếp theo Công điện số 08/CĐ-TCT ngày 22/10/2021, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Thuế sao gửi toàn văn Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ để các Cục Thuế triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, Nghị định cần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, người dân, đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, giám sát về giá bán hàng hóa, dịch vụ (giá chưa có thuế GTGT) từ sau ngày 01/11/2021 của các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn để đạt mục tiêu người tiêu dùng được thụ hưởng lợi ích từ việc giảm thuế GTGT theo quy định tại khoản 3 Điều 1 và khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết. Trường hợp phát hiện các hiện tượng lợi dụng chính sách của Nhà nước để tăng giá bán của các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT, cần kịp thời tham mưu biện pháp xử lý với UBND tỉnh, thành phố.

2. Về việc lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT
Tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 92/2021/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện giảm thuế GTGT như sau:
"3. Trình tự, thủ tục thực hiện
a) Đối với doanh nghiệp, tổ chức quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, khi lập hóa đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng gim thuế giá trị gia tăng, ti dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “mc thuế suất theo quy định (5% hoặc 10%) x 70%"; tin thuế giá trị gia tăng; tng s tiền người mua phi thanh tn. Căn c hóa đơn giá trị gia tăng, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo s thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.
b) Đối với doanh nghiệp, tổ chức quy định tại điểm b khoản 2 Điều này, khi lập hóa đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đi tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo s đã giảm 30% mức tỷ lệ trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm... (s tiền) tương ứng 30% mức t lệ để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết s 406/NQ-UBTVQH15”.

Căn cứ quy định trên, Tổng cục Thuế hướng dẫn ví dụ về lập hóa đơn như sau:


Ví dụ 1:
Công ty A, là doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, cung cấp dịch vụ vận tải cho Công ty B theo hợp đồng ký kết giữa hai bên, giá tính thuế là 10.000.000 đồng. Dịch vụ vận tải áp dụng thuế suất 10% và thuộc đối tượng được giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Ngày 15/11/2021, Công ty A cung cấp dịch vụ vận tải cho Công ty B thì khi lập hóa đơn GTGT giao cho Công ty B, Công ty A ghi như sau:

Hướng dẫn cách viết hoá đơn GTGT giảm 30% thuế suất thuế GTGT:
Tại cột “Hàng hóa, dịch vụ” ghi: “Dịch vụ vận tải”
Giá bán ghi:
10.000.000 đồng
Thuế suất thuế GTGT ghi: “
10% x 70%
Tiền thuế GTGT ghi: “
700.000 đồng”
Tổng giá thanh toán: “
10.700.000 đồng”.

Cộng tiền hàng 10.000.000
Thuế suất thuế GTGT: 10% x 70%.     Tiền thuế GTGT:      700.000
Tổng cộng tiền thanh toán 10.700.000


Cách kê khai thuế GTGT giảm 30% thuế suất thuế GTGT:
- Căn cứ hóa đơn GTGT, Công ty A kê khai thuế GTGT đầu ra, Công ty B kê khai khấu trừ thuế GTGT theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn là 700.000đ.

Bước 1: Khi mở Tờ khai thuế 01/GTGT trên phần mềm HTKK -> Tích chọn Phụ lục 92/2021/NĐ-CP:
-> Kê khai vào Phụ lục này:

Lựa chọn tên hàng hóa dịch vụ:
Dịch vụ vận tải.
Giá trị hàng hóa/Doanh thu: 10.000.000.
Thuế suất: 10%.

Bước 2: Sau khi kê xong bên Phụ lục (PL 92/2021/NĐ-CP) -> Các bạn kê khai trên Tờ khai 01/GTGT như sau:

- Tại chỉ tiêu 32: Giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%: 10.000.000.
- Tại chỉ tiêu 33: Thuế GTGT: 700.000.

Hạch toán kế toán:
Nợ 111, 113, 131...: 10.700.000
    Có 511: 10.000.000
    Có 3331: 700.000

Chi tiết xem thêm: Cách kê khai giảm 30% thuế GTGT.


Ví dụ 2:
Tổ chức X, là đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu, cung cấp dịch vụ lưu trú cho khách hàng Y trong 02 ngày của tháng 11/2021 với giá phòng niêm yết là 1.500.000 đồng/ngày. Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ Tài chính, dịch vụ lưu trú áp dụng mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu là 5%. Trong thời gian được giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổ chức X tính số thuế GTGT được giảm và lập hóa đơn bán hàng giao cho khách hàng Y như sau:

Cách viết hoá đơn bán hàng giảm 30% thuế GTGT:
Tại cột “Hàng hóa, dịch vụ” ghi: “Dịch vụ lưu trú”
Tại cột “Thành tiền” ghi: “
3.000.000 đồng” (1.500.000 đồng x 2)
Tính số thuế GTGT được giảm: 3.000.000 x 5% x 30% =
45.000 đồng
Tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” (là s tiền người mua phải thanh toán cho người bán) ghi theo số đã giảm 30% mức tỷ lệ % trên doanh thu là “
2.955.000 đồng”, đồng thời ghi chú: “đã giảm 45.000 đồng, tương ứng 30% mức tỷ lệ % trên doanh thu theo NQ số 406/NQ-UBTVQH15”.
 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
 01 Dịch vụ lưu trú    2  1.500.000 3.000.000
           
           
           
Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:                                                                2.955.000
Số tiền viết bằng chữ: Hai triệu chín trăm năm mươi lăm nghìn đồng.
(Đã giảm 45.000 đồng, tương ứng 30% mức tỷ lệ % trên doanh thu theo NQ số 406/NQ-UBTVQH15)


Cách kê khai thuế GTGT giảm 30% -> Các bạn cũng kê khai như hướng dẫn bên trên nhé:
- Tức là Khi mở Tờ khai -> Thì tích chọn thêm Phụ lục 92/2021/NĐ-CP -> Kê khai vào phụ lục đó (Cách kê khai Phụ lục cũng như trên nhé).

- Sau khi kê khai xong Phụ lục -> Thì sang bên Tờ khai 04/GTGT để kê khai (Kê khai theo số tiền trên hóa đơn).

Chi tiết xem thêm: Cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 04/GTGT.


Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Cục Thuế báo cáo về Tổng cục để xử lý kịp thời./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế;
- Các Vụ/Đơn vị thuộc TCT;
- Lưu VT, CS (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Xuân Bách
 
----------------------------------------------------------------------

Tải Công văn 4153/TCT-CS về tại đây:


Trường hợp bạn không tải về được thì làm theo cách sau:
Bước 1: Comment mail vào phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)
--------------------------------------------------------------------

Công văn 4153/TCT-CS hướng dẫn viết hoá đơn giảm 30% thuế GTGT

Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
 Hotline: 0987. 026. 515  Địa chỉ tại Hà Nội:
 1. Cơ sở Cầu Giấy: Xuân Thủy - Cầu giấy - Hà Nội
 Email: ketoanthienung@gmail.com  2. Cơ sở Định Công: Định Công - Thanh xuân - Hà Nội
 Website: ketoanthienung.net  3. Cơ sở Thanh Xuân: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
   4. Cơ sở Long Biên: Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
   5. Cơ sở Hà Đông: Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
   Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:
   6. Cơ sở Quận 3: Cách mạng tháng 8 - Phường 11 - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh
   7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCMP. Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online