[X] Đóng lại
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội
học phí kế toán thiên ưng
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

kế toán thiên ưng tuyển dụng

Hệ thống Báo cáo kế toán

Mẫu bảng cân đối số phát sinh tài khoản theo QĐ 15 trên Exccel

 

Mẫu bảng cân đối số phát sinh tài khoản mới nhất trên Excel Mẫu số S06-DN Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 
 

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH TÀI KHOẢN

(Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
Từ ngày: 1/1/2014 đến ngày: 12/31/2014

 
Đơn vị: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Mã số thuế: 0106208569
Địa chỉ: 173 - Xuân Thủy - Cầu giấy - Hà Nội

Đơn vị tính:…………
Số hiệu
TK
Tên tài khoản
 kế toán
Số dư đầu kỳ Số phát sinh Số dư cuối kỳ
Nợ Nợ Nợ
A B 1 2 3 4 5 6
111 Tiền mặt            
1111 Tiền mặt Việt Nam            
1112 Ngoại tệ            
1113 Vàng, bạc, kim khí quý đá quý            
112 Tiền gửi ngân hàng            
1121 Tiền Việt Nam            
1122 Ngoại tệ            
1123 Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý            
113 Tiền đang chuyển            
1131 Tiền Việt Nam            
1132 Ngoại tệ            
121 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn            
1211 Cổ phiếu            
1212 Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu            
128 Đầu tư ngắn hạn khác            
1281 Tiền gửi có kỳ hạn            
1288 Đầu tư ngắn hạn khác            
129 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn            
131 Phải thu khách hàng              
1311 Phải thu khách hàng            
1312 Phải thu dài hạn khách hàng            
133 Thuế GTGT được khấu trừ              
1331 Thuế GTGT được khấu trừ HH, DV            
1332 Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ            
136 Phải thu nội bộ            
1361 Vốn kinh doanh ở đơn vi trực thuộc            
1362 Phải thu nội bộ dài hạn            
1368 Phải thu nội bộ khác            
138 Phải thu khác            
1381 Tài sản thiếu chờ xử lý            
1385 Phải thu về cổ phần chờ xử lý            
1388 Phải thu khác            
139 Dự phòng phải thu khó đòi            
1391 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi            
1392 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi            
141 Tạm ứng            
142 Chi phí trả trước            
144 Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn            
151 Hàng mua đang đi đường            
152 Nguyên liệu, vật liệu                               
1521 Nguyên vật liệu chính            
1522 Vật liệu phụ            
1523 Nhiên liệu            
1524 Phụ tùng thay thế            
153 Công cụ, dụng cụ            
154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang            
155 Thành phẩm            
156 Hàng hoá            
1561 Giá mua hàng hóa            
1562 Chi phí thu mua hàng hóa            
1567 Hàng hoá bất động sản            
157 Hàng gửi đi bán            
158 Hàng hóa kho bảo thuế            
159 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho            
161 Chi sự nghiệp             
1611 Chi sự nghiêp năm trước            
1612 Chi sự nghiêp năm nay            
211 Tài sản cố định hữu hình            
2111 Nhà cửa, vật kiến trúc            
2112 Máy móc, thiết bị            
2113 Phương tiện vận tải, truyền dẫn            
2114 Thiết bị, dụng cụ quản lý            
2115 Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho SP            
2118 TSCĐ khác            
212 TSCĐ thuê tài chính            
213 TSCĐ vô hình            
2131 Quyền sử dụng đất            
2132 Quyền phát hành            
2133 Bản quyền, bằng sáng chế            
2134 Nhãn hiệu hàng hóa            
2135 Phần mềm máy vi tính            
2136 Giấy phép và giấp phép nhượng quyền            
2138 TSCĐ vô hình khác            
214 Hao mòn TSCĐ            
2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình            
2142 Hao mòn TSCĐ thuê tài chính            
2143 Hao mòn TSCĐ vô hình            
2147 Hao mòn bất động sản đầu tư            
217 Bất động sản đầu tư            
221 Đầu tư vào công ty con            
222 Vốn góp liên doanh            
223 Đầu tư vào công ty liên kết            
228 Đầu tư dài hạn khác            
2281 Cổ phiếu            
2282 Trái phiếu            
2288 Đầu tư dài hạn khác            
229 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn            
241 Xây dựng cơ bản            
2411 Mua sắm TSCĐ            
2412 Xây dựng cơ bản            
2413 Sửa chữa lớn TSCĐ            
242 Chi phí trả trước dài hạn            
243 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại            
244 Ký quỹ, ký cược dài hạn            
311 Vay ngắn hạn            
315 Nợ dài hạn đến hạn trả            
331 Phải trả cho người bán            
3311 Phải trả cho người bán ngắn hạn            
3312 Phải trả cho người bán dài hạn            
333 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước            
33311 Thuế GTGT đầu ra            
33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu            
3332 Thuế tiêu thu đặc biệt            
3333 Thuế xuất, nhập khẩu            
3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp            
3335 Thuế thu nhập cá nhân            
3336 Thuế tài nguyên            
3337 Thuế nhà đất, tiền thuê đất            
3338 Các loại thuế khác            
3339 Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác            
334 Phải trả người lao động            
3341 Phải trả công nhân viên            
3348 Phải trả người lao động khác            
335 Chi phí phải trả            
336 Phả trả nội bộ            
3361 Phả trả nội bộ ngắn hạn            
3362 Phả trả nội bộ dài hạn            
337 Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD            
338 Phải trả, phải nộp khác            
3381 Tài sản thừa chờ giải quyết            
3382 Kinh phí công đoàn            
3383 Bảo hiểm xã hội            
3384 Bảo hiểm y tế            
3385 Phải trả về cổ phần hóa            
3386 Nhận ký qũi, ký cược ngắn hạn            
3387 Doanh thu chưa thực hiện            
3388 Phải trả, phải nộp khác            
341 Vay dài hạn            
342 Nợ dài hạn            
343 Trái phiếu phát hành            
3431 Mệnh giá trái phiếu            
3432 Chiết khấu trái phiếu            
3433 Phụ trội trái phiếu            
344 Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn            
347 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả            
351 Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm            
352 Dự phòng phải trả                              
3521 Dự phòng phải trả ngắn hạn            
3522 Dự phòng phải trả dài hạn            
411 Nguồn vốn kinh doanh               
4111 Vốn đầu tư của chủ sở hữu            
4112 Thặng dư vốn cổ phần            
4118 Vốn khác            
412 Chênh lệch đánh giá lại tài sản             
413 Chênh lệch tỷ giá                 
4131 Chênh lệch tỷ giá ĐGL cuối năm            
4132 Chênh lệch tỷ giá trong GĐ đầu tư XDCB            
414 Quỹ đầu tư phát triển            
415 Quỹ dự phòng tài chính            
418 Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu            
419 Cổ phiếu quỹ            
421 Lợi nhuận chưa phân phối                   
4211 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước            
4212 Lợi nhuận chưa phân phối năm nay            
431 Quỹ khen thưởng, phúc lợi                
4311 Quỹ khen thưởng            
4312 Quỹ phúc lợi            
4313 Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ            
441 Nguồn vốn đầu tư XDCB            
461 Nguồn kinh phí sự nghiệp            
4611 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước            
4612 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay            
466 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ            
511 Doanh thu HH & cung cấp DV            
5111 Doanh thu bán hàng hóa            
5112 Doanh thu bán các thành phẩm            
5113 Doanh thu cung cấp dịch vụ            
5114 Doanh thu trợ cấp, trợ giá            
5117 Doanh thu KD bất động sản đầu tư            
512 Doanh thu bán hàng nội bộ            
5121 Doanh thu bán hàng hóa            
5122 Doanh thu bán các thành phẩm            
5123 Doanh thu cung cấp dịch vụ            
515 Doanh thu hoạt động tài chính             
5151 Doanh thu HĐTC - lãi tiền gửi, cho vay            
5152 Doanh thu HĐTC khác             
521 Chiết khấu thương mại            
531 Hàng bán bị trả lại            
532 Giảm giá hàng bán            
611 Mua hàng            
6111 Mua nguyên liệu, vật liệu            
6112 Mua hàng hóa            
621 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp            
622 Chi phí nhân công trực tiếp            
623 Chi phí sử dụng máy thi công            
6231 Chi phí nhân công            
6232 Chi phí vật liệu            
6233 Chi phí dụng cụ sản xuất            
6234 Chi phí khấu hao máy thi công            
6237 Chi phí dịch vụ mua ngoài            
6238 Chi phí bằng tiền khác            
627 Chi phí sản xuất chung            
6271 Chi phí nhân viên phân xưởng            
6272 Chi phí vật liệu            
6273 Chi phí dụng cụ sản xuất            
6274 Chi phí khấu hao TSCĐ            
6277 Chi phí dịch vụ mua ngoài            
6278 Chi phí bằng tiền khác            
631 Giá thành sản xuất            
632 Giá vốn hàng bán            
635 Chi phí tài chính            
6351 Chi phí lãi vay            
6352 Chi phí tài chính khác            
641 Chi phí bán hàng            
6411 Chi phí nhân viên            
6412 Chi phí vật liệu, bao bì            
6413 Chi phí dụng cụ, đồ dùng            
6414 Chi phí khấu hao TSCĐ            
6415 Chi phí bảo hành            
6417 Chi phí dịch vụ mua ngoài            
6418 Chi phí bằng tiền khác            
642 Chi phí quản lý DN            
6421 Chi phí nhân viên quản lý            
6422 Chi phí vật liệu quản lý            
6423 Chi phí đồ dùng văn phòng            
6424 Chi phí khấu hao TSCĐ            
6425 Thuế, phí và lệ phí            
6426 Chi phí dự phòng            
6427 Chi phí dịch vụ mua ngoài            
6428 Chi phí bằng tiền khác            
711 Thu nhập khác            
811 Chi phí khác            
821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp            
8211 Chi phí thuế TNDN hiện hành            
8212 Chi phí thuế TNDN hoãn lại            
911 Xác định kết quả kinh doanh            
X Tổng cộng            



Tải về tại đây: Mẫu sổ sách kế toán trên Excel


__________________________________________________
 
 

học phí kế toán thiên ưng
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
Hotline: Mr Nam:
                 0984. 322. 539
                 0963. 133. 042
Địa chỉ tại Hà Nội:

1. Cơ sở Cầu Giấy:
 Lô B11 
(Sau Tòa nhà Richland) - Số 9A - Ngõ 181 (Bên cạnh tòa nhà HITC) - Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, Hà Nội
Email: ketoanthienung@gmail.com 2. Cơ sở Định Công: Phòng H15 (Tầng 15) - Toà A - Chung cư 96 Định Công - Số 96 Đường Định Công - Thanh xuân - Hà Nội.
(Từ ngoài đường Giải phóng đi vào khoảng 200m, gần Cầu Định Công) 

Website: ketoanthienung.net
3. Cơ sở Thanh Xuân: Phòng 3A – Chung cư 39 - Số 19 Nguyễn Trãi,  Thanh Xuân
(Giữa Ngã Tư Sở – Giao cắt giữa Nguyễn Trãi và Trường Chinh).
  4. Cơ sở Long Biên: Phòng 501 - Nhà B13 - Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên
(Gần chi cục thuế Quận Long Biên - Đường 5)
  5. Cơ sở Hà Đông: Phòng 10-A2, Tầng 10, Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Hà Đông
(Bên cạnh tòa nhà Hồ Gươm Plaza - BigC Hà Đông)
   
  Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:

6. Cơ sở Quận 3: Phòng 0.03 Tầng lửng - Chung cư Green Building số 540/1 - Đường cách mạng tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Đối diện Công viên Lệ thị Riêng)
  7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCM: Phòng 1604, Chung cư Mỹ Long, Đường số 18, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
(Gần vòng xoay Cầu bình Lợi và Ngã tư Bình Triệu)
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
học phí kế toán thiên ưng