[X] Đóng lại
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội
học phí kế toán thiên ưng
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

kế toán thiên ưng tuyển dụng

Thuế giá trị gia tăng

Cách kê khai thuế GTGT hàng tháng và theo quý


Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT hàng tháng hoặc theo quý; Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp Khấu trừ hoặc Trực tiếp; Đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý, tháng; Cách xác định kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trực tiếp.


Các văn bản mới nhất đang áp dụng theo Luật thuế GTGT:

- Luật số 31/2013/QH13.
- Thông tư 156/2013/TT-BTC.
- Thông tư 219/2013/TT- BTC.
- Thông tư 119/2014/TT- BTC.
- Thông tư 151/2014/TT-BTC.
- Thông tư 26/2015/TT-BTC

- Thông tư 173/2016/TT-BTC.
- Thông tư 93/2017/TT-BTC.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
 

CẦN CHÚ Ý: 

- Trước khi kê khai thuế GTGT các bạn phải tự xác định những vấn đề sau:
    - DN mình thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp
khấu trừ hay trực tiếp
    - DN mình thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT và theo tháng hay theo quý.

-> Mỗi phương pháp kê khai sẽ áp dụng Mẫu tờ khai khác nhau, cách tính thuế GTGT sẽ khác nhau -> Cách xác định cụ thể như sau:
-------------------------------------------------------------------------------------------------

A. Cách xác định kê khai thuế GTGT theo Quý hay tháng:


I. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo Quý:

Theo điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định: Đối tượng khai thuế GTGT theo quý cụ thể như sau:

Nếu DN đang hoạt động:
- Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Nếu DN mới thành lập:
- Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý.
    => Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

Ví dụ:
Kế toán Thiên Ưng bắt đầu hoạt sản xuất kinh doanh từ tháng 01/2015 thì năm 2015 Cty thực hiện khai thuế GTGT theo quý. 
    -> Cty căn cứ vào doanh thu của năm 2015 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế tháng hay khai quý.

- Cty B bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 8/2014 thì năm 2014, 2015 Cty B thực hiện khai thuế GTGT theo quý.
    -> Cty căn cứ vào doanh thu của năm 2015 để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế theo tháng hay theo quý.
 ----------------------------------------------------------------------------------
 
II. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo Tháng:

- Những DN có tổng doanh thu của năm trước liền kề > 50 tỷ đồng thì kê khai thuế GTGT theo tháng.


-------------------------------------------------------------------------------

III. Cách xác định doanh thu:
 
Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế GTGT theo quý

- Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế GTGT và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng).
    - Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Lưu ý: Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

- Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.
-----------------------------------------------------------------------------
 
IV. Chu kỳ kê khai theo tháng/Qúy:

Thời kỳ khai thuế theo quý:
- Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm.
    -> Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

- Đối với các doanh nghiệp đã áp dụng khai thuế thuế theo quý trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì chu kỳ ổn định đầu tiên được tính đến hết ngày 31/12/2016.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Sau khi đã xác định xong DN mình kê khai theo phương pháp Khấu trừ hay Trực tiếp -> Tiếp đó các bạn xác định xem DN mình kê khai theo Qúy hoặc Tháng, cụ thể như sau: 
 
-------------------------------------------------------------------------------

B. Cách xác định kê khai thuế GTGT khấu trừ hay Trực tiế:
 

I. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:


Theo điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định phương pháp Khấu trừ thuế GTGT:

1. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với DN thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ bao gồm:

    a) DN đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
từ 1 tỷ đồng trở lên (trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp).
    b) Cơ sở kinh doanh
đăng ký tự nguyện
áp dụng phương pháp khấu trừ thuế (trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp).

Như vậy: Có 2 đối tượng được kê khai thuế GTGT theo pp Khấu trừ đó là: DN có Doanh thu hàng năm từ 1 tỷ trở lên và DN đăng ký tự nguyện.
---------------------------------------------------------------------------------------------

2. Doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên làm căn cứ xác định kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ là doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT và được xác định như sau:

Doanh thu hàng năm do DN tự xác định căn cứ vào tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên:
        - Tờ khai thuế GTGT tháng của kỳ tính thuế từ tháng 11 năm trước đến hết kỳ tính thuế tháng 10 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT.
        - Hoặc trên Tờ khai thuế GTGT quý của kỳ tính thuế từ quý 4 năm trước đến hết kỳ tính thuế quý 3 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT.

- Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là 2 năm liên tục.
-------------------------------------------------------------------------------------------

3. DN đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ:
 

Theo điều 1 Thông tư 93/2017/TT-BTC và Công văn 4253/TCT-CS quy định:
 
"Phương pháp tính thuế của cơ sở kinh doanh
xác định theo Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính)."
---------------------------------------------------------------------------------
 
Như vậy, kể từ ngày 05/11/2017:

=> Việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo Hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế, cụ thể:

    - Nếu cơ sở kinh doanh
đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến cơ quan thuế.
    - Nếu cơ sở kinh doanh
đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến cơ quan thuế.

Lưu ý: Nếu DN đang kê khai theo pp trực tiếp nhưng có Doanh thu hàng năm từ 1 tỷ trở lên thì phải kê khai theo pp khấu trừ - Không được kê khai theo pp Trực tiếp (Căn cứ theo quy định bên trên)

--------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

B. Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

 

1. Kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT

a. Đối tượng áp dụng:
- DN hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.
 
b. Hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT:


- Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT.
 
2. Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:
 
 a. Đối tượng áp dụng:

- Những DN có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu 1 tỷ đồng (trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế).
- Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập (trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng pp khấu trừ).
- Hộ, cá nhân kinh doanh;
- Tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã (trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ).


b. Hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT


-----------------------------------------------------------------------------

 
C. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT:
 
- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng chậm nhất là
ngày 20 của tháng sau:
VD: Hạn nộp Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2018 là ngày 20/2/2018

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo quý chậm nhất là
ngày 30 của quý sau:
VD: Hạn nộp Tờ khai thuế GTGT Qúy 3/2018 là ngày 30/10/2018.

----------------------------------------------------
Chúc các bạn thành công! Học làm kế toán thuế thực tế chuyên sâu, học lập báo cáo quyết toán thuế cuối năm thực tế, hãy tham gia: Lớp  học kế toán thuế thực tế
__________________________________________________

cách kê khai thuế gtgt theo tháng, quý

học phí kế toán thiên ưng
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
Hotline: Mr Nam:
                 0984. 322. 539
                 0963. 133. 042
Địa chỉ tại Hà Nội:

1. Cơ sở Cầu Giấy:
 Lô B11 
(Sau Tòa nhà Richland) - Số 9A - Ngõ 181 (Bên cạnh tòa nhà HITC) - Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, Hà Nội
Email: ketoanthienung@gmail.com 2. Cơ sở Định Công: Phòng H15 (Tầng 15) - Toà A - Chung cư 96 Định Công - Số 96 Đường Định Công - Thanh xuân - Hà Nội.
(Từ ngoài đường Giải phóng đi vào khoảng 200m, gần Cầu Định Công) 

Website: ketoanthienung.net
3. Cơ sở Thanh Xuân: Phòng 3A – Chung cư 39 - Số 19 Nguyễn Trãi,  Thanh Xuân
(Giữa Ngã Tư Sở – Giao cắt giữa Nguyễn Trãi và Trường Chinh).
  4. Cơ sở Long Biên: Phòng 501 - Nhà B13 - Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên
(Gần chi cục thuế Quận Long Biên - Đường 5)
  5. Cơ sở Hà Đông: Phòng 10-A2, Tầng 10, Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Hà Đông
(Bên cạnh tòa nhà Hồ Gươm Plaza - BigC Hà Đông)
   
  Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:

6. Cơ sở Quận 3: Phòng 0.03 Tầng lửng - Chung cư Green Building số 540/1 - Đường cách mạng tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Đối diện Công viên Lệ thị Riêng)
  7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCM: Phòng 1604, Chung cư Mỹ Long, Đường số 18, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
(Gần vòng xoay Cầu bình Lợi và Ngã tư Bình Triệu)
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
học phí kế toán thiên ưng