wisswatches happytobuynfljerseys bonniewatches cheapchinajerseysfree nikenflcheapjerseyschina wholesalechinajerseysfreeshipping cheapjordans1 cheaprealyeezysshoesforsale chinajerseysatwholesale yeezyforcheap watchesbin cheap-airjordans
[X] ?óng l?i
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội và TP HCM
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

Kiến thức kế toán tổng hợp

Chi phí trước khi thành lập công ty có được trừ


Các chi phí trước khi thành lập Công ty như: Chi phí lương, thuê văn phòng, nhà xưởng... phát sinh trước khi thành lập Doanh nghiệp có được khấu trừ thuế GTGT và đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN? Kế toán Thiên Ưng xin trích các văn bản quy định về vấn đề đó:I. Quy định về việc ký hợp đồng trước khi thành lập doanh nghiệp:

Căn cứ theo Điều 18 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định về hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp:

Điều 18. Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp
  1. Người thành lập doanh nghiệp được ký hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.
  2. Trường hợp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 Điều này và các bên phải thực hiện việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự, trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác.
  3. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người ký kết hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng; trường hợp có người khác tham gia thành lập doanh nghiệp thì cùng liên đới chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó.

Như vậy: Người thành lập doanh nghiệp được ký hợp đồng trước khi thành lập doanh nghiệp.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
II. Chi phí trước khi thành lập Doanh nghiệp có được khấu trừ thuế GTGT:

Theo khoản 12 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về thuế GTGT:

"12. Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dưới hình thức ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác mà hóa đơn mang tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền bao gồm các trường hợp sau đây:
...
b) Trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư thì doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền và phải thực hiện thanh toán cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên."

Như vậy: DN được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với những hóa đơn phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp với điều kiện:
    - Có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi hộ.
    - Có hóa đơn GTGT đúng tên tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền
    - Có chứng từ thanh toán từ Doanh nghiệp cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền (Nếu hóa đơn > 20tr phải chuyển khoản)

 
 --------------------------------------------------------------------------

III. Chi phí trước khi thành lập Công ty được đưa vào chi phí hợp lý:

Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định về chi phí khi tính thuế TNDN:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”


Căn cứ khoản 3 Điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định hướng dẫn:

“3. Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh không phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tối đa không quá 3 năm theo quy định của Luật thuế TNDN.”

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số Công văn cụ thể:

Chi phí thuê văn phòng trước khi thành lập Doanh nghiệp:

Theo Công văn 5973/CT-TTHT ngày 20/06/2018 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh
 
“Theo các quy định trên, trường hợp các sáng lập viên của Công ty có
văn bản ủy quyền cho cá nhân thuê văn phòng trước khi thành lập Công ty, nếu việc sử dụng văn phòng này liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định (hóa đơn, chứng từ đứng tên cá nhân được ủy quyền, hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải thanh toán qua ngân hàng) thì được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
    Chi phí được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh, tối đa
không quá 3 năm kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động.

Trường hợp Công ty TNHH Đầu tư phát triển Win Home (Công ty Win Home) ký hợp đồng cho Ông Thái Văn Bình thuê văn phòng thì Công ty Win Home
xuất hóa đơn cho Ông Thái Văn Bình theo quy định.”
-------------------------------------------------------------------

Chi phí mua thiết bị, vật tư trước khi thành lập doanh nghiệp:

Theo Công văn 73172/CT-TTHT ngày 28/11/2016 của Cục thuế TP Hà Nội quy định:

"Trường hợp Công ty trước khi thành lập doanh nghiệp, Hội đồng quản trị của Công ty có văn bản ủy quyền cho Công ty CEOSUITE PRIVATE LIMITED (gọi tắt là tổ chức được ủy quyền) thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp như: mua máy Photocopy và thiết bị đi kèm, vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế, giấy, phí trang in, phần mềm...
    - > Thì các hóa đơn mang tên tổ chức được ủy quyền, Công ty không phải điều chỉnh hóa đơn (thông tin đơn vị mua hàng) và được coi là chứng từ hợp lý, hợp lệ để hạch toán vào chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu các hóa đơn này đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính nêu trên.

Công ty
phải thực hiện thanh toán cho tổ chức được ủy quyền qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên."


Theo Công văn 12423/CT-TTHT ngày 29/3/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội:
 
"Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp trước khi thành lập công ty các sáng lập viên của công ty
có văn bản ủy quyền cho Chủ đầu tư của Công ty và một công ty khác tại Việt Nam (gọi tắt là các tổ chức được ủy quyền) thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư.
    -> Thì với các hóa đơn mua hàng mang tên tổ chức được ủy quyền, Công ty không phải điều chỉnh hóa đơn (thông tin đơn vị mua hàng) và được coi là chứng từ hợp lý, hợp lệ để hạch toán vào chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu các hóa đơn này đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên.
    -> Công ty
được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo các hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức được ủy quyền theo hướng dẫn tại Điểm b Khoản 12 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.
    Công ty phải thực hiện thanh toán cho tổ chức được ủy quyền qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.

Trường hợp chủ đầu tư của Công ty tại Thái Lan không kinh doanh tại Việt Nam hoặc không phát sinh thu nhập tại Việt Nam và không thuộc các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên thì không phải nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam."

 ---------------------------------------------------------------------

Hóa đơn chi hộ đứng tên Cty ủy quyền được chấp nhận:

Theo Công văn 20057/CT-TTHT ngày 17/4/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội

"Căn cứ các quy định nêu trên, Trường hợp Công ty TNHH USE Electronics Việt Nam được Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu số 0107984754 ngày 01/09/2017, có hai thành viên góp vốn là Ông Tetsuji Haruta và Công ty TNHH USE Electronics.
    Trong giai đoạn trước khi thành lập, các thành viên góp vốn
đã có văn bản ủy quyền cho Công ty TNHH USE Electronics chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp thì Công ty TNHH USE Electronics Việt Nam được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT đứng tên Công ty TNHH USE Electronics và phải thực hiện thanh toán cho Công ty TNHH USE Electronics qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.

Trường hợp công ty thực hiện bù trừ chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp vào phần vốn góp điều lệ mà phương thức thanh toán này được quy định cụ thể bằng văn bản, để được coi là thanh toán không dùng tiền mặt thì phải có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ này."

Công văn số 67819/CT-TTHT ngày 28/8/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội:

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH AR System Vina (thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp) được góp vốn 100% bởi Công ty TNHH AR (là một pháp nhân tại Hàn Quốc):
   - Trong quá trình trước khi thành lập Công ty TNHH AR System Vina, Công ty AR Hàn Quốc đã
có văn bản ủy quyền cho cá nhân khác (không phải thành viên góp vốn) thực hiện các hoạt động liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, theo đó các hợp đồng và hóa đơn đầu vào mang tên cá nhân hoặc Công ty AR Hàn Quốc, việc thanh toán được Công ty AR Hàn Quốc chuyển khoản trực tiếp cho các nhà cung cấp thông qua Ngân hàng, các khoản chi phí này được tính bù trừ vào phần vốn góp điều lệ của Công ty AR Hàn Quốc vào Công ty TNHH AR System Vina (phương thức thanh toán này được quy định cụ thể bằng văn bản và có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ này) phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013; Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015; Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 nêu trên thì Công ty TNHH AR System Vina được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vàohạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với các hóa đơn GTGT đứng tên Công ty An Hàn Quốc hoặc cá nhân theo quy định.

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!

Bạn muốn học làm kế toán tổng hợp - Thuế thực tế (Cách kê khai thuế tháng/quý, hạch toán sổ sách, lương, BHXH, Lập Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế cuối năm...)
=> có thể tham gia Lớp
 học thực hành kế toán thực tế.
------------------------------------------------------------------------------

Chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp

Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
 Hotline: 0987. 026. 515  Địa chỉ tại Hà Nội:
 1. Cơ sở Cầu Giấy: Xuân Thủy - Cầu giấy - Hà Nội
 Email: ketoanthienung@gmail.com  2. Cơ sở Định Công: Định Công - Thanh xuân - Hà Nội
 Website: ketoanthienung.net  3. Cơ sở Thanh Xuân: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
   4. Cơ sở Long Biên: Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
   5. Cơ sở Hà Đông: Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
   Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:
   6. Cơ sở Quận 3: Cách mạng tháng 8 - Phường 11 - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh
   7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCMP. Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online